Algemene voorwaarden

Bovenkant formulier

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN : atBERG living & lifestyle, eenmanszaak Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden op 01-01-2022 onder inschrijfnummer 85982504

INLEIDING:

 De bepalingen in de artikelen 1 tot en met 25 zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van atBERG, handelend onder de namen atBERG living & lifestyle, hierna te noemen atBERG, met een opdrachtgever inzake de verkoop en levering van een zaak of uitvoering door atBERG van werkzaamheden, daaronder mede begrepen diensten.

 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van of overeenkomsten met atBERG inzake de verkoop en levering door atBERG van een zaak of uitvoering door atBERG van werkzaamheden daaronder begrepen diensten, voor zover in die aanbieding of die overeenkomst daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

aanbieding: aanbieding van atBERG inzake de levering door atBERG van een zaak en/of de uitvoering door atBERG van werkzaamheden;

overeenkomst:: overeenkomst tussen atBERG en de opdrachtgever inzake de verkoop en levering van een zaak en/of de uitvoering van werkzaamheden.

In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder opdrachtgever, degene tot wie atBERG de aanbieding heeft gericht.

3. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door atBERG niet aanvaard.

4. Toezeggingen door of afspraken met werknemers van atBERG die daarvoor geen bevoegdheid hebben, binden deze eerst nadat en voor zover zij door atBERG schriftelijk zijn bevestigd. Toezeggingen door of afspraken met werknemers van atBERG over een voor atBERG nadelige afwijking van deze voorwaarden, binden deze eerst nadat en voor zover zij door atBERG schriftelijk zijn bevestigd.

5. atBERG bedingt de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen, in het bijzonder die inzake de aansprakelijkheid en vrijwaring, eveneens voor degenen die zij voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld alsmede haar werknemers.

6. Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden eveneens verstaan een mededeling bij telefax, e-mail of andere vorm van elektronische overbrenging.

ARTIKEL 2 – CATALOGI, BROCHURES, BESCHRIJVINGEN E.D.

De gegevens vermeld in catalogi, brochures, beschrijvingen e.d. van, of ter beschikking gesteld door, atBERG zijn voor atBERG slechts bindend in geval en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld in een aanbieding of een overeenkomst. atBERG is niet aansprakelijk voor fouten en afwijkingen van prijs afbeeldingen, tekeningen en vermelding van maten en gewichten in de catalogi, brochures en beschrijvingen.

ARTIKEL 3 – AANBIEDING

Elke aanbieding is vrijblijvend in geval en voor zover daarin niet uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld en gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door atBERG onder normale omstandigheden en tijdens normale werktijden. atBERG kan op basis van een door haar gedane aanbieding nimmer verplicht worden een overeenkomst te sluiten.

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST

1. Elke overeenkomst is voor atBERG eerst bindend in geval en op het moment dat deze is vastgelegd in een door @BERG en de opdrachtgever ondertekend document of in een door atBERG aan de opdrachtgever een factuur voor de levering heeft uitgereikt.

2. atBERG heeft ingevolge de overeenkomst het recht om aan de opdrachtgever in rekening te brengen:

- orderkosten, namelijk de kosten van uitvoering van de overeenkomst waaronder kosten van vervoer ingeval franco levering is overeengekomen, overeenkomstig een op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bij atBERG geldende regeling voor overeenkomsten die betrekking hebben op de levering van een zaak of uitvoering van werkzaamheden beneden een in die regeling bepaald bedrag;

- meerwerk, namelijk datgene dat door atBERG in overleg met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of uitgevoerd;

- terugleveringskosten overeenkomstig een op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bij atBERG geldende regeling voor overeenkomsten die betrekking hebben op de teruglevering van een zaak die door atBERG uit voorraad is geleverd.

ARTIKEL 5 – PRIJS / KORTING

1. De in een aanbieding of overeenkomst opgegeven prijs is exclusief omzetbelasting en gebaseerd op levering af magazijn van de betrokken vestiging van atBERG.

2. Een overeengekomen kortingsregeling voor een opdrachtgever geldt niet voor onderdelen en materialen die atBERG gebruikt voor of verwerkt bij het wegnemen van een tekortkoming uit hoofde van haar garantieverplichting of bij de uitvoering van onderhoud-, reparatie- en montagewerkzaamheden. De overeengekomen kortingsregeling geldt voorts niet voor artikelen waarop reeds een korting van toepassing is.

ARTIKEL 6 – LEVERTIJD

1. De door atBERG in een aanbieding of overeenkomst opgegeven levertijd of andere termijn geldt slechts bij benadering en is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding of overeenkomst geldende omstandigheden alsmede op tijdige levering aan leverancier van hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is.

2. atBERG is slechts gehouden aan een levertijd of andere termijn in geval en voor zover deze in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk en als fatale termijn is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd of een andere termijn geeft aan de opdrachtgever nimmer aanspraak op enig recht op schadevergoeding. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wegens te late levering indien deze levering, na ingebrekestelling van atBERG hiertoe, langer dan 10 weken uitblijft.

ARTIKEL 7 – (OP)LEVERING

1. De levering van een zaak geschiedt in geval franco levering is overeengekomen, op het moment dat atBERG de zaak op het door de opdrachtgever opgegeven adres heeft afgeleverd, en in geval de opdrachtgever de zaak alsdan niet aanvaardt, schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat deze zaak is aangeboden.

2. De levering van een zaak geschiedt ingeval geen franco levering is overeengekomen op het moment dat de opdrachtgever de zaak heeft afgenomen of atBERG aan de opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat de zaak voor afneming gereed staat. Geringe en/of gebruikelijke tekortkomingen staan de levering van een zaak niet in de weg. Deze tekortkomingen worden door atBERG en de opdrachtgever schriftelijk vastgelegd, waarbij atBERG zal aangeven binnen welke termijn die tekortkomingen zijn weggenomen.

3. In geval plaatsing van de te leveren zaak is overeengekomen geschiedt de levering van de zaak op het moment dat atBERG de plaatsingswerkzaamheden oplevert.

4. De oplevering van (plaatsings)werkzaamheden geschiedt op het moment dat de opdrachtgever deze heeft afgenomen en goedgekeurd.

5. De werkzaamheden gelden als afgenomen en goedgekeurd:

a. in geval de opdrachtgever niet op het door atBERG voor de levering aangezegde tijdstip aan een afname en keuring meewerkt dan wel ten onrechte of ongemotiveerd goedkeuring weigert;

b. in geval de opdrachtgever eventuele tekortkomingen niet onmiddellijk bij de afname kenbaar heeft gemaakt en niet binnen 24 uur nadien aan atBERG schriftelijk heeft bevestigd.

6. Geringe en/of gebruikelijke tekortkomingen staan de oplevering van (plaatsings) werkzaamheden niet in de weg. Deze tekortkomingen worden door atBERG en de opdrachtgever schriftelijk vastgelegd waarbij atBERG zal aangeven binnen welke termijn die tekortkomingen zijn weggenomen.

7. atBERG heeft het recht de zaak respectievelijk de werkzaamheden in gedeelten te leveren respectievelijk uit te voeren. In dat geval zijn op elke deellevering respectievelijk deeluitvoering afzonderlijk de bepalingen van deze voorwaarden van toepassing, in het bijzonder de bepalingen inzake betaling, reclamering en garantie.

ARTIKEL 8 - VERVOER

In het geval franco levering van de zaak is overeengekomen dat atBERG het recht aan opdrachtgever de orderkosten bedoeld in artikel 4 lid 2 in rekening te brengen. Het vervoer van de zaak geschiedt in dat geval voor rekening en risico van atBERG. In het geval geen franco levering is overeengekomen zal de opdrachtgever zelf zorgdragen voor inlading alsmede het vervoer van de zaak. In geval geen franco levering is overeengekomen en atBERG op verzoek van de opdrachtgever de zaak vervoert, geschiedt het vervoer voor rekening en risico van de opdrachtgever op een wijze en door middelen die door atBERG worden bepaald.

ARTIKEL 9 – EMBALLAGE

De kosten van emballage zijn niet in de prijs begrepen en worden door atBERG  afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht. atBERG neemt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, de emballage niet terug.

ARTIKEL 10 – LEVERING OP ZICHT

Een overeenkomst komt tot stand en de levering geldt als te zijn geschied in geval de opdrachtgever de zaken die door atBERG aan hem op zicht of op proef zijn geleverd, niet binnen 5 (vijf) werkdagen franco aan atBERG heeft geretourneerd, voor een ander doel heeft gebruikt, heeft gewijzigd of beschadigd.

ARTIKEL 11 – RETOURZENDINGEN

De opdrachtgever heeft het recht een zaak die door atBERG uit voorraad is geleverd, binnen 3 (drie) werkdagen na de levering aan hem van die zaak aan atBERG terug te leveren. atBERG heeft het recht aan de opdrachtgever terugleveringskosten bedoeld in artikel 4 lid 2 in rekening te brengen. atBERG is niet verplicht een zaak die door haar niet uit voorraad is geleverd of een zaak die door haar uit voorraad is geleverd doch niet binnen 3 (drie) werkdagen na de levering zijn teruggeleverd, terug te nemen.

ARTIKEL 12 – OVERGANG RISICO

De opdrachtgever draagt direct nadat de levering van de zaak als bedoeld in artikel 7 heeft plaatsgevonden het risico van schade, die aan of door de zaak ontstaat.

ARTIKEL 13 – OVERGANG EIGENDOM

1. De eigendom van de zaak gaat eerst op de opdrachtgever over op het moment dat de opdrachtgever al hetgeen hij aan atBERG uit hoofde van `de overeenkomst alsmede (een) eerdere overeenkomst(en) is verschuldigd, inclusief rente en kosten, volledig aan atBERG heeft voldaan.

2. Het eigendomsvoorbehoud geldt zowel voor huidige als toekomstige vorderingen.

3. Alle door atBERG geleverde zaken, verrichte werkzaamheden worden geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.

4. De opdrachtgever zal zolang hij aan atBERG niet al hetgeen hij aan atBERG  uit dien hoofde verschuldigd is, heeft voldaan, de za(a)k(en) niet vervreemden of bezwaren.

5. Indien atBERG haar eigendomsvoorbehoud inroept, zal de opdrachtgever aan atBERG toegang tot die ruimten waar de geleverde zaken zich bevinden. Voor zover nodig machtigt de opdrachtgever atBERG onherroepelijk tot de uitoefening van zijn terugnemingsrecht.

6. De kosten verbonden aan het uitoefenen van de eigendomsrechten van atBERG zijn voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 14 – BETALING

1. Betaling van de prijs voor de zaak respectievelijk de werkzaamheden geschiedt tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, ter keuze van atBERG, of voor de levering respectievelijk voor de uitvoering of binnen 14 (veertien) dagen nadien. Betaling van orderkosten respectievelijk meerwerk geschiedt direct na de totstandkoming van de overeenkomst respectievelijk direct nadat het meerwerk is uitgevoerd. Betaling van de kosten van het vervoer of de emballage geschiedt op het moment dat de betaling van de prijs voor de zaak of de werkzaamheden dient te geschieden.

2. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van atBERG het bedrag dat hij uit hoofde van de overeenkomst aan atBERG verschuldigd zal zijn vooruitbetalen en/of daarvoor naar het oordeel van atBERG genoegzame zekerheid stellen.

3. Betaling dient te geschieden zonder enig aftrek of verrekening, effectief in Euro’s, op een door atBERG aangegeven rekeningnummer.

4. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is in dat geval aan atBERG over het bedrag dat niet tijdig is voldaan vanaf de vervaldatum een rente van drie punten boven de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente ex. Artikel 6:119a BW verschuldigd. De kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die atBERG dient te maken voor de inning van haar vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00 excl. BTW.

5. atBERG heeft het recht een vordering op de opdrachtgever te verrekenen met een schuld die zij of een vennootschap, onderdeel van atBERG aan de opdrachtgever heeft. Een betaling wordt toegerekend aan de door atBERG te bepalen schuld(en) die de opdrachtgever volgens de boeken van atBERG of van een onderdeel van atBERG.

ARTIKEL 15 – RECLAMERING

1. Reclamering bij atBERG terzake van een tekortkoming in een zaak of werkzaamheden dient schriftelijk te geschieden, namelijk als volgt:

- bij een waarneembare tekortkoming direct bij levering van de zaak of de oplevering van de werkzaamheden;

- bij een niet-waarneembare tekortkoming binnen 3 (drie) dagen na ontdekking daarvan.

2. Een tekortkoming geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding,

ontbinding van de overeenkomst, niet nakoming of opschorting van zijn verplichtingen. Ter keuze van atBERG heeft de opdrachtgever recht op kosteloos herstel van het gebrek, kosteloze herlevering van het product danwel teruggave van de koopprijs.

3. De opdrachtgever zal atBERG direct in kennis stellen ingeval een zaak is geleverd zonder de voorschriften inzake het gebruik of het onderhoud van die zaak. De opdrachtgever zal de zaak zonder deze voorschriften niet in gebruik nemen.

ARTIKEL 16 – GARANTIE

1. atBERG staat in voor de deugdelijkheid van een zaak die door haar is geleverd in die zin dat zij kosteloos gebreken waarvan de opdrachtgever bewijst dat die binnen 6 (zes) maanden na levering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een tekortkoming in de constructie, de assemblage of het materiaal, zal wegnemen, namelijk door die zaak te vervangen of te repareren.

2. atBERG staat in voor de deugdelijkheid van de werkzaamheden die door haar zijn opgeleverd, in die zin dat zij kosteloos een tekortkoming waarvan de opdrachtgever bewijst dat die is ontstaan binnen 3 (drie) maanden na oplevering van de werkzaamheden, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een tekortkoming in die (plaatsings)werkzaamheden, zal wegnemen, namelijk door die werkzaamheden opnieuw uit te voeren.

3. De opdrachtgever zal atBERG in staat stellen een eventuele tekortkoming te onderzoeken en weg te nemen. De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de opdrachtgever in geval atBERG bij het onderzoek blijkt dat geen sprake is van een tekortkoming waarvoor haar garantie geldt. Hetgeen in hoofdstuk B – Bijzonder Deel – artikel 30 is bepaald is van overeenkomstige toepassing.

4. De kosten voor het wegnemen van de tekortkoming, daaronder begrepen de kosten van vervoer e.d. zijn voor rekening van atBERG.

5. atBERG wordt eigenaar van de onderdelen en de materialen van de zaak die door haar in het kader van de nakoming van haar garantie zijn vervangen,

zonder terzake een vergoeding verschuldigd zijn.

6. Niet onder de garantie valt in ieder geval een tekortkoming die optreedt of het gevolg is van:

- anders dan normaal gebruik;

- het niet naleven van een overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen en/of werkzaamheden;

- het niet nakomen van voorschriften inzake het gebruik en/of het onderhoud van de zaak;

- constructie, werkwijze of materiaal die op verzoek van de opdrachtgever is toegepast alsmede onderdelen en materialen die de opdrachtgever heeft aangeleverd.

7. Elke garantie vervalt in geval en op het moment dat:

- door de opdrachtgever of derden (reparatie)werkzaamheden aan de zaak zijn uitgevoerd;

- de opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst jegens atBERG niet is nagekomen.

8. Een garantie voor een tekortkoming vervalt in geval en op het moment dat de opdrachtgever bij atBERG niet met inachtneming van hetgeen in artikel 15 lid 1 is bepaald heeft gereclameerd.

9. De garantie voor een zaak of onderdelen die atBERG van derden heeft betrokken is in afwijking van hetgeen hiervoor in dit artikel is bepaald, in omvang en duur beperkt tot de garantie die de toeleverancier van die zaak of onderdelen atBERG daarvoor heeft verstrekt. atBERG zal terzake aan haar garantie jegens de opdrachtgever hebben voldaan door de overdracht aan de opdrachtgever van haar eventuele aanspraken terzake jegens haar toeleverancier.

10.atBERG is uitsluitend gehouden in Nederland haar garantieverplichting na te komen.

ARTIKEL 17 – AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van atBERG is beperkt, namelijk:

- tot het moment van de levering van de zaak of oplevering van de werkzaamheden, tot nakoming van die verplichting;

- na het moment van levering van de zaak of oplevering van de werkzaamheden, tot nakoming van de in artikel 16 omschreven garantieverplichting. Elke vordering tot schadevergoeding behoudens die terzake van het niet nakomen van de hiervoor omschreven verplichting, is uitgesloten. Elke vordering terzake van indirecte schade daaronder begrepen bedrijfsschade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten. De aansprakelijkheid van atBERG is tenslotte onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald te allen tijde beperkt tot een bedrag dat door de verzekeraar van haar aansprakelijkheid terzake wordt uitgekeerd danwel indien de schade niet op de verzekering is gedekt tot maximaal de factuurwaarde van de zaak.

ARTIKEL 18 – VRIJWARING

De opdrachtgever zal atBERG vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor atBERG in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever heeft uitgesloten.

ARTIKEL 19 – OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil van atBERG, ook al was deze bij de totstandkoming van de overeenkomst voorzien, die nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd, zoals maar niet beperkt tot beleidsmaatregelen, brand, ongevallen, schade aan de te leveren zaak, onwerkbaar weer, het (tijdelijk) uitblijven van levering van zaken en de uitvoering van werkzaamheden door derden, transportmoeilijkheden, bedrijfs- of arbeidsstoornis, stakingen e.d..

ARTIKEL 20 – OPSCHORTING

atBERG heeft het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten in elk van de navolgende gevallen dat:

- atBERG door overmacht verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen;

- de opdrachtgever een verplichting niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, toegelaten wordt tot de WSNP, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of één of meer van zijn goederen in beslag worden genomen. atBERG zal de opdrachtgever van een opschorting schriftelijk in kennis stellen.

ARTIKEL 21 – ONTBINDING

1. atBERG en de opdrachtgever hebben elk recht de overeenkomst voor dat deel dat nog niet is uitgevoerd, te ontbinden in het geval @BERG door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst uit te voeren. atBERG heeft in dat geval het recht op betaling van hetgeen zij inmiddels aan kosten voor de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van schade.

2. atBERG heeft het recht de overeenkomst voor dat deel dat niet is uitgevoerd te ontbinden in het geval de opdrachtgever een verplichting niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, wordt toegelaten tot de WSNP of (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt. atBERG heeft in dat geval jegens de opdrachtgever aanspraak op betaling van die bedragen die de opdrachtgever zou zijn verschuldigd in geval de overeenkomst volledig was uitgevoerd.

3. Een ontbinding bedoeld in dit artikel dient te geschieden door een schriftelijke mededeling van degene die ontbindt aan de ander.

4. De opdrachtgever heeft behoudens hetgeen in dit artikel in lid 1 is bepaald niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

ARTIKEL 22 – OVERDRACHT OVEREENKOMST – RECHTEN

1. atBERG heeft het recht de overeenkomst zonder de toestemming van de opdrachtgever aan een derde over te dragen of door een derde te laten uitvoeren.

2. De opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming van atBERG niet het recht zijn rechten daaronder begrepen vorderingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen of te bezwaren.

ARTIKEL 23 VEILIGHEID EN PRIVACY

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft atBERG passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal atBERG daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

ARTIKEL 24 – GESCHILLEN

Op een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van Toepassing zijn is Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.

ARTIKEL 25 – BEVOEGDE RECHTER

1. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of van een overeenkomst die daaruit voortvloeit zullen bij uitsluiting van een andere rechter, tenzij de kamer voor kantonzaken bevoegd is, worden beslist door de bevoegde rechter in het Arrondissement Leeuwarden, onverminderd het recht van partijen op hoger beroep en/of cassatie. Onderkant formulier

 

Onderkant formulier